Welcome to your Archive. This is your all post. Edit or delete them, then start writing!

Gezondheid en angst
Het Coronavirus en de daarmee gepaarde onzekerheid slaan om zich heen. Dit heeft een impact op met name ouderen en degenen die al met hun gezondheid kampten als we de cijfers moeten geloven. Verder speelt de angst voor het oplopen van het virus een enorme rol in de bereidheid om (nog) te reizen naar risicogebieden en derhalve in de reisindustrie in het algemeen. De luchtvaart en reisorganisatoren krijgen klappen. Los nog van het feit of er überhaupt gereisd kan of mag worden vanwege een reisadvies of verbod op reizen in Nederland, zijn er landen zoals Israël die ook hun bijdrage leveren aan de crisis die is uitgebroken.

Reisadviezen
Zo heeft Israël met ingang vanaf 12 maart het volgende afgekondigd aldus ons Ministerie van Buitenlandse Zaken:

Vanaf 12 maart 2020 geldt dat iedereen die vanuit het buitenland Israël binnenkomt 14 dagen in thuisquarantaine moeten verblijven. Dit besluit wordt binnen 14 dagen opnieuw bekeken. Reizigers die niet kunnen aantonen dat ze in thuisquarantaine kunnen blijven, wordt toegang tot Israël geweigerd.

De USA verbiedt al het vluchtverkeer voor passagiers voor een termijn van 30 dagen vanaf vrijdag 13 maart.

De rest van de wereld heeft soortgelijke maatregelen en verboden afgekondigd.

Een calamiteit
Laten we de situatie een Calamiteit noemen. Ook omdat in de wet de zogenaamde Calamiteitenregeling van toepassing lijkt. De wetgever spreekt al sinds 1 juli 2013 over de Calamiteitenregeling. Er is echter niets in beton gegoten….

Werktijdverkorting
Bij Ministeriële regeling kan vrijstelling worden verleend van het verbod om medewerkers minder te laten werken dan overeengekomen. Artikel 8 BBA uit 1945 (!) biedt de mogelijkheid om ontheffing te verlenen op het verbod op minder werken dan overeengekomen. Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0002014/2020-01-01

In tijden van rampspoed zullen met name eerst reis- en luchtvaartbedrijven een beroep doen op de mogelijkheid op werktijdverkorting te verkrijgen voor (een deel van) haar medewerkers. Het bedrijf kan haar medewerkers korter laten werken. Dit moet natuurlijk onderbouwd worden.

Het Coronavirus of de gevolgen ervan vallen niet onder het normale bedrijfsrisico. Een aanvraag ligt dus in de rede. Je zult wel moeten kunnen onderbouwen of aantonen dat er voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minimaal 20% minder werk is. Dit toon je aan door de huidige cijfers, omzet etc. te vergelijken met die van afgelopen jaar bijvoorbeeld.

De vergunning vraag je digitaal aan via het Ministerie van Sociale Zaken (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel ) Indien er een vergunning wordt afgegeven geldt deze voor maximaal 6 weken. Deze kan tot drie keer verlengd worden. De vergunning kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

UWV
Laten we nu vanuit gaan dat een dergelijke vergunning is afgegeven. De werknemer zal dan voor een x-percentage naar huis worden gezonden. Deze mág eenvoudigweg niet meer werken, op straffe van boetes, terugbetaling van WW-geld door de werkgever. De werkgever zal de administratieve lasten op zich nemen om het UWV te informeren over de medewerkers die minder zullen werken. De gehele loondoorbetaling komt voor rekening van de werkgever. De medewerker zelf zal weinig merken van de rompslomp qua papierstroom, salarisbetaling enzovoort. Het UWV keert de WW-uitkering achteraf uit aan de werkgever, na toetsing.

Belangrijke vragen

Wel zal de werknemer terechte vragen stellen wat zijn rechten betreft. Hoe lang krijg ik die doorbetaling? Gaat dit ten koste van mijn al opgebouwde WW-rechten ? En de werkgever zal zich afvragen of hij nu het arbeidsverleden van de werknemer moet doorlichten. Want zou de werknemer geen of weinig WW-rechten hebben opgebouwd, dan kan of hoeft de werknemer natuurlijk niét minder te werken of huiswaarts te worden gezonden. De antwoorden van verschillende kantoren van het UWV of het Ministerie van Sociale Zaken zijn verschillend, tegenstrijdig of men weet ze niet.

Werkloosheidswet
De Werkloosheidswet geeft in ieder geval één antwoord. Artikel 18 zegt hier “De werknemer, die werkloos is uitsluitend als gevolg van vorst, sneeuwval, hoog water of andere buitengewone natuurlijke omstandigheden heeft recht op uitkering voor de duur van de buitengewone natuurlijke omstandigheden”. De werkgever, aangezien dat de partij is die de uitkering ontvangt omdat hij het loon gewoon moest doorbetalen, heeft dus enige zekerheid over de duur van de terugbetaling van een deel van het betaalde loon aan de werknemer.

En natuurlijk slechts voor zolang als de Vergunning geldt. Artikel 17 van de WW-wet (https://wetten.overheid.nl/BWBR0004045/2020-01-01) regelt namelijk de opbouw van het recht op een uitkering. Artikel 17 is echter niet van toepassing in het geval van buitengewone omstandigheden, aldus art 18 lid 2.

Opgebouwde rechten WW
De vraag of de uitkering de opgebouwde rechten aantasten op een later moment is hiermee nog niet beantwoord. En hier laat de politiek het al jarenlang afweten.

Vereenvoudiging Regeling UWV
Er bestonden twee regelingen naast elkaar voor calamiteiten (Calamiteitenregeling WW) en op basis van de oude wet artikel 8 BBA. De ‘onwerkbaar weerregeling’ en de ‘werktijdverkorting’. De wetgever meent al jaren dat er een onverkoopbaar verschil zit in die twee regelingen. Op 10 juli 2014 (Staatsblad 332) is per besluit de vaststelling van het tijdstip inwerkingtreding Vereenvoudiging UWV ingetrokken.

De Calamiteitenregeling 6 jaar verder
Kort: die er nog steeds niet. De reden? De UWV kan de Calamiteitenregeling niet uitvoeren. Op 13 december 2019 meldt de Minister van Sociale Zaken dat “het UWV de capaciteit voor uitvoering van de aangekondigde Calamiteitenregeling nodig heeft voor andere opdrachten”. Aldus ook de Nota van Toelichting van 18 december 2019. Op 10 januari 2020 (Verslag Overleg 33 327) schrijft de Minister Sociale Zaken nogmaals dat de samenvoeging van de ‘weerregeling’ en ‘werktijdverkorting’ niet in werking kan treden.

Cliffhanger
Politiek: duidelijkheid graag na 6 jaar. Het is crisis.
Wat werd er nu eigenlijk 6 jaar geleden al voorgesteld, en is zo belangrijk? Dit is onder andere te vinden in Kamerstuk 33.327 Memorie van Toelichting.

“(…)Verder zal worden geregeld, net als thans geldt bij de onwerkbaar weer regeling in de WW, dat de werknemer voor het verkrijgen van dat recht niet hoeft te voldoen aan de daarvoor gestelde referte-eisen, dat het recht niet van invloed is op een later (regulier) recht op WW en de werknemer is vrijgesteld van de sollicitatieverplichting”.

Er is zoals vaker bij een opeenstapeling van aangepaste wetgeving onduidelijkheid ontstaan. Het lijkt er echter op dat het UWV gehouden kan worden om de uitkering ongeacht het arbeidsverleden in het geval van WTV door te laten lopen én dat de uitkering nú niet ten koste mag gaan van de reeds opgebouwde rechten.

De vraag of de werktijdverkorting ten koste gaat van de al opgebouwde rechten van werknemers werd al beantwoord in het voorstel. Het voorstel ligt er al jaren. Nu is sprake van een crisis. Een snel antwoord is geboden voor werkgevers en werknemers. De werkgever is al gedekt, maar wil ook zijn werknemers correct bedienen. De werknemer verdient een antwoord.

Juridische hulp bij arbeidsrecht

Neem contact met ons op!