Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Vaststellingsovereenkomst-voorbeeld.nl

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de ondernemer producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de verkopende ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de aankopende ondernemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Verkopende Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan ondernemers en consumenten aanbiedt via vaststellingsovereenkomst-voorbeeld.nl;
 10. Aankopende Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten koopt van de verkopende ondernemer;
 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de verkopende ondernemer en de aankopende ondernemer/consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 12. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I zal niet ter beschikking te worden gesteld nu de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

DeBray (handelsnaam Vaststellingsovereenkomst-voorbeeld.nl);

Johan van Oldenbarneveltlaan 11, Lochem;

E-mailadres: info@vaststellingsovereenkomst-voorbeeld.nl

KvK-nummer: 62201433

Btw-identificatienummer: NL001586508B95

 

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkopende ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de verkopende en aankopende ondernemer en consument via vaststellingsovereenkomst-voorbeeld.nl.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de aankopende ondernemer en consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de verkopende ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de aankopende ondernemer en consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de aankopende ondernemer of consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. De verkopende ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De aankopende ondernemer of consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product niet herroepen nu het digitale inhoud betreft die direct ter beschikking wordt gesteld; het betreft een maatwerk-eindproduct.

 

Artikel 7 – Gebruik                                                                                                

 1. Afhankelijk van uw antwoorden wordt de overeenkomst gegenereerd. Doe dit zorgvuldig. De aankopende ondernemer of consument is zelf verantwoordelijk om te bepalen of de het betreffende document dan wel advies bij uw situatie past.
 2. De aankopende ondernemer of consument sluit een overeenkomst met Vaststellingsovereenkomst-voorbeeld.nl en niet met onze externe juridische partners. Bij de aanschaf van pakket B (inclusief uur advies) kan het zijn dat er meerwerk ontstaat. De aankopende ondernemer of consument wordt echter nimmer belast met extra kosten zonder dat hier expliciet en vooraf op gewezen wordt. Voorts wordt om uw akkoord gevraagd per mail.

  3. De vaststellingsovereenkomst en adviezen zijn gebaseerd op de Nederlandse wet- en regelgeving. Als u deze documenten en adviezen wilt inzetten buiten Nederland, is dat voor eigen risico.


Artikel 8 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

1. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is de aansprakelijkheid van de verkopende ondernemer beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de geleverde dienst of adviezen. Voor “gratis” documenten en adviezen die via de website ter beschikking worden gesteld, is de verkopende ondernemer of onderaannemer nimmer aansprakelijk.

2.Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de schade uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk bij de verkopende ondernemer wordt gemeld.

 1. U vrijwaart de verkopende ondernemer en haar onderaannemers voor alle aanspraken van derden en stelt de verkopende ondernemer of onderaannemer hiervoor volledig schadeloos.
 2. In geval van overmacht is de verkopende ondernemer nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u of derden ontstane schade.

Artikel 10 Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen de verkopende en aankopende ondernemer of consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 11 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Neem contact met ons op!